Ienākumu legalizācija internetā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis


Ienākumu legalizācija internetā

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma likums mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Par likuma prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas. Likuma Atbilstoši likuma Likuma subjekts 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas vai izmaiņām šādā struktūrvienībā vai darbinieku sastāvā paziņo par to VID, iesniedzot ziņojumu par atbildīgo personu iecelšanu.

Ienākumu legalizācija internetā

Pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu attiecas uz visiem likuma subjektiem. Nerezidentu — pēc ieceļošanai Latvijas Republikā derīga personu apliecinoša dokumenta.

Juridisko personu identificē, izmantojot dokumentus, kas apliecina juridiskās personas dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju; noskaidro juridisko adresi, kā arī identificē fizisko personu, kurai pieder juridiskais veidojums.

Ienākumu legalizācija internetā

Pirms darījuma attiecību uzsākšanas, Ienākumu legalizācija internetā ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šaubas par iegūto informāciju attiecībā uz klientu, veic klienta izpēti. Klienta izpētē ietilpst: darījuma attiecību mērķa un paredzamās būtības noskaidrošana; iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšana un aktualizēšana; klienta vai patiesā labuma guvēja piederības politiski nozīmīgas personas statusam noskaidrošana.

Ienākumu legalizācija internetā

Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem ir noteikta Ministru kabineta Likuma subjektam ir pienākums nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu darījumu vai darbību, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu.

Metodiskie materiāli par ziņojuma iesniegšanu pieejami Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa vietnē.

Kāpēc jānovērš noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija Publicitātes attēls Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, iespējams, radusies tad, kad tika izdarīts pirmais mantkārīgais noziegums, lai slēptu guvuma izcelsmi. Mūsdienu priekšstats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir radies aptuveni pirms gadiem, nostiprinoties pārliecībai, ka noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu pārveidošana par šķietami legāliem līdzekļiem, lai tos varētu izmantot apritē, nopietni apdraud arī valsts un sabiedrības intereses. Šobrīd gan katrā valstī atsevišķi, gan valstīm sadarbojoties, tiek veidoti tādi spēles noteikumi, kas būtiski apgrūtina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un liek naudai strādāt visas sabiedrības labā. Banka ir mūsu pirmā aizsardzības līnija, kas neļauj valstu finanšu sistēmā ieplūst noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

Saskaņā ar likumu informāciju par teroristu sarakstiem Finanšu izlūkošanas dienests uztur savā tīmekļa vietnēdarot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām.

Lai sekmētu vienotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas procesiem, VID ir izstrādājis vadlīnijas skatīt šeitkurās skaidro likuma subjektiem viņu tiesības un pienākumus.

Ienākumu legalizācija internetā