Nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati, Loka šaušanas spārni “Club”, 12 gab, zili


Kopas ar iesaistīšanās jomu atbalstu nojauc tradicionālās robežas starp disciplīnām, nozarēm un politikas jomām un veicina plašāku sadarbību un lielāku ietekmi attiecībā uz Savienības un globālās politikas prioritātēm. The entire pillar is designed to be more impact-oriented. Viļņošanās dinamika pīlārs ir vairāk orientēts uz ietekmi. Missions Uzdevumi A small number of missions with specific goals will be launched from within the pillar, establishing a comprehensive portfolio of projects, but also drawing on relevant activities and outputs from other parts of the programme.

The specific provisions on missions are set out in Article 5. Ar šo pīlāru tiks uzsākts neliels skaits uzdevumu ar konkrētiem mērķiem, izveidojot visaptverošu projektu klāstu, kā arī izmantojot attiecīgās darbības un citu programmas daļu izlaidi.

nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati

Uzdevumu īpašie noteikumi ir izklāstīti 5. Missions will be decided and co-designed as part of the Horizon Europe strategic planning process, which will include a collaborative effort by relevant Commission departments, Member States, nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati European Parliament and relevant stakeholders. There will not be a separate budget for missions, though missions will have a budget assigned through the work programme.

Missions are normally expected to be cross-cutting in nature and so receive their budget from more than one cluster. Uzdevumiem netiks nodalīts atsevišķs budžets, taču tiem tiks piešķirts budžets no darba programmas. Tiek sagaidīts, ka uzdevumi parasti ir transversāli un tāpēc finansējumu to budžetam nodrošina vairāk nekā viena kopa. The first few missions will be introduced in the first strategic planning exercise.

Based on the first two years' experience, the number and scale of missions could be increased in subsequent work programmes. Whilst the duration of the Union support to missions would not be expected to exceed 10 years and will be subject to regular review through the work programme cyclethe timeframe for expected impact of missions could spread out beyond this timeframe.

Pirmie uzdevumi tiks ieviesti pirmajā stratēģiskās plānošanas kārtā. Izvērtējot pirmo divu gadu pieredzi, uzdevumu skaits un apmērs nākamajās darba programmās var tikt palielināts.

Pašlaik elektrība netiek patērēta.

Lai arī Savienības atbalsts uzdevumiem netiek plānots ilgāks par 10 gadiem, turklāt tas tiks regulāri pārskatīts darba nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati cikla ietvarosuzdevumu paredzētā ietekme var būt ilgāka par šo termiņu.

For co-designing the missions and steering their implementation, the Commission may set up mission boards. They will advise on potential high-impact missions and rely in doing so on a design process that involves stakeholders and includes public outreach. The mission boards will be composed of stakeholders, including end-users to ensure their engagement, and Commission departments to ensure links to Union policies. The members of the mission boards will normally be appointed by the Commission, following an open call for expression of interests, and taking into account the need for balance in expertise, gender, age and geographical distribution.

However, if appropriate, existing governance structures could also be used as mission boards.

nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati

Uzdevumu kopizstrādei un īstenošanas pārraudzībai Komisija var izveidot uzdevumu padomes. Tās sniegtu konsultācijas par iespējamiem augstas ietekmes uzdevumiem, izmantojot izstrādes procesu, kurā ir iesaistītas ieinteresētās puses un tiek informēta sabiedrība. Uzdevumu padomēs darbosies ieinteresētās puses, tostarp galalietotāji, šādi nodrošinot viņu iesaisti, un Komisijas dienesti, šādi nodrošinot sasaisti ar Savienības politikas ievirzēm. Uzdevumu padomes locekļus parasti iecels Komisija pēc atklāta uzaicinājuma izteikt ieinteresētību un, ņemot vērā vajadzību pēc zināšanu, dzimuma, vecuma un ģeogrāfiskā izvietojuma līdzsvara.

Taču piemērotos gadījumos arī esošas pārvaldības struktūras varēs uzņemties uzdevumu padomes pienākumus. Mission managers may be recruited by the Commission to ensure that the best available expertise is used to implement and achieve the stated objectives.

Komisija varēs pieņemt uzdevumu vadītājus, lai nodrošinātu, ka noteikto mērķu īstenošanai un sasniegšanai tiek izmantotas labākās pieejamās zināšanās.

Īstenošanas noteikumi atļauj pielietot darbu kopuma pieeju, proti, priekšlikumi tiks izvērtēti un izvēlēti un projekti tiks pārvaldīti vesela darbību kopuma ietvaros, nevis katrs atsevišķi.

nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati

The evaluation of proposals will be done with the help of independent evaluators who will be responsible for proposing a portfolio of projects that collectively address a given mission. Priekšlikumus vērtēs neatkarīgi vērtētāji, kuru pienākumos ietilps tāda projektu kopuma ieteikšana, kas kopā palīdzēs izpildīt noteiktu uzdevumu.

The applicable evaluation and selection criteria, along with the evaluation method for missions e. The aim is will be to assess excellence and impact at the collective level. Piemērojamie vērtēšanas un atlases kritēriji, kā arī uzdevumu vērtēšanas metode piem. Mērķis ir novērtēt izcilību un ietekmi kolektīvā līmenī.

Other relevant projects which may contribute to the success of the missions may be incorporated in the portfolio approach, and a broad range of actors, such as foundations, may also be able to contribute.

Uz kopumu balstītajā pieejā var iestrādāt arī citus būtiskus projektus, kas var sekmēt uzdevumu sekmīgu izpildi, kā arī šajā procesā varēs piedalīties daudz citu dalībnieku, piemēram, fondi.

For this reason, and also to simplify the funding landscape, any FET flagships planned under Horizon Europe will be set up as missions, in accordance with the mission criteria and implemented using the same modalities. To implement the EIC, the Commission will establish a high level board the EIC Board that will advise, inter alia, on the overall strategy, objectives, activities, evaluation criteria and selection of experts.

The European Innovation Council will be the sole channel for the Union support to breakthrough market-creating innovation. Eiropas Inovāciju padome būs vienīgais Savienības atbalsta avots revolucionārām tirgu radošām inovācijām. The Commission may recruit programme managers, following an open and transparent selection procedure, for the implementation of the EIC.

Lai īstenotu EIP redzējumu, pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras Komisija var pieņemt darbā programmu vadītājus.

The EIC will provide direct tailor-made support to innovators through two main funding instruments — the Pathfinder and the Accelerator — which will both focus through a mainly bottom-up, high-risk approach on breakthrough innovation; on innovator needs and be pro-actively managed. EIP sniegs tiešu un īpaši pielāgotu atbalstu inovāciju izstrādātājiem, izmantojot divus galvenos finansēšanas instrumentus Pathfinder un Accelerator, kuros abos tiks izmantota galvenokārt nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati, augsta riska pieeja revolucionāru inovāciju atbalstam un inovāciju izstrādātāju vajadzībām un kuri tiks proaktīvi pārvaldīti.

The Pathfinder for Advanced Research will provide grants from the early technology stage including nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati, technology validation to the early commercial stage early demonstration, developing a business case and strategy.

Pathfinder progresīviem pētījumiem nodrošinās dotācijas no agrīnā tehnoloģijas posma tostarp koncepcijas pierādīšana, tehnoloģijas apstiprināšana līdz agrīnam komerciālajam posmam agrīns demonstrējums, darbības pamatojuma un stratēģijas izstrāde.

Loka šaušanas spārni “Club”, 12 gab, zili

The Accelerator will support the further development and market deployment of breakthrough and market-creating innovations, to a stage where it can be financed under normal commercial terms by investors e.

It will provide EIC blended finance i. Accelerator atbalstīs turpmāku attīstību un revolucionāru, tirgu radošu inovāciju ieviešanu tirgū akciju tirgus tirdzniecības tendence posmam, kurā ieguldītāji tās var finansēt parastajā komerciālajā kārtībā piem.

Nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati sniegs EIP apvienoto finansējumu t. The Accelerator will place a particular emphasis on innovation generated within the Pathfinder, though it will also fund projects from other parts of Horizon Europe such as the European Research Council or the European Institute of Innovation and Technology's Knowledge and Innovation Communities.

Nfnt tiešsaistes ieņēmumu pārskati feature of the Open Innovation pillar is an increased cooperation with innovation ecosystems aimed at improving the environment within which innovation can flourish, in particular but not exclusively via the EIT, which will promote sustainable innovation ecosystems and develop entrepreneurial and innovation skills in priority areas through its Knowledge and Innovation Communities.

This part will also include activities on: foresight activities; monitoring and evaluating the Framework Programme and disseminating and exploiting results; modernising European universities; supporting enhanced international cooperation; and science, society and citizens.

Šī daļa ietvers arī darbības, kas saistītas ar prognozēšanu; pamatprogrammas uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī rezultātu izmantošanu un izplatīšanu, Bitcoin ir žetons augstskolu modernizēšanu, ciešākas starptautiskās sadarbības atbalstīšanu, zinātni, sabiedrību un iedzīvotājiem.

It would meet in different configurations see Annex II of this Decisiondepending on the subject matter to be discussed.

Document 52018PC0436

Tā tiksies dažādos sastāvos skat. Programme Activities Programmas darbības See Annex I of this proposal for more detail on the areas funded under each of the pillars and on programme activities. This includes implementation arrangements and general principles with a specific focus on strategic planning, dissemination and communication, exploitation and market uptake, support for policy-making and international cooperation.

Šī informācija ietver norādes par īstenošanas kārtību un vispārīgus principus, īpaši vēršot uzmanību uz stratēģisku plānošanu, izplatīšanu un paziņošanu, izmantošanu, ieviešanu tirgū un atbalstu politiku veidojošai un starptautiskai sadarbībai.