Opcijas cesijas līgums


Vladimiru Bukovski: "Tiesnesis var būt nespeciālists visās. Ja tiesnesim pietrūkst zināšanu, viņam ir tiesība vērsties pie lietpratēju palīdzības. Tomēr likums neprasa mechanisku padošanos lietpratēju atzinumiem. Tāpēc tiesnesim jāstudē viņam nepazīstama nozare, kaut vai tamdēļ, lai viņš izvest no atzinumiem savus pareizus slēdzienus.

  • Kā apmainīt bitcoin pret dolāriem
  • GS CORE – Parādu pirkšana
  • Ramona Miglāne: Cesija finansēšanas darījumos – piezīmes par Senāta spriedumu SKA/ - DELFI
  • Ēkas Opciju un priekšlīgumu atšķirību tabula.
  • Bināro opciju reitings pēc minimālā depozīta
  • Jauns bez depozīta bonuss binārajām opcijām
  • Meklēšana portālā | zvardessautuve.lv

Lai arī šis spriedums tiešā veidā attiecas uz kolektīvās finansēšanas platformām, kas Latvijā savu darbību uzsāka Konkrētajā lietā tika izvērtēts jautājums, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC savā lēmumā pagarināt speciālo atļauju licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai SIA "DelfinGroup", kas strādā ar zīmolu "Banknote", bija tiesīgs ietvert atrunu — aizliegumu cedēt prasījumus, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem, kolektīvās finansēšanas platformā "www.

Šādu lēmumu PTAC pieņēma pēc tam, kad konstatēja, ka kolektīvās finansēšanas platformā "Mintos" ieguldītājiem tiek piedāvāta ieguldīšanas iespēja, iegādājoties opcijas cesijas līgums tiesības pret patērētājiem, kas izriet no jau noslēgtiem kredīta līgumiem un izsniegtiem kredītiem. Ar minēto spriedumu Senāta Administratīvo lietu departaments ir atzinis, ka "Patēriņa kredīta devēju tiesību cedēšana pieļaujama tikai licencētām kapitālsabiedrībām, jo prasījuma tiesību nodošana var ietekmēt patērētāja tiesības un nostādīt patērētāju neizdevīgākā stāvoklī, ja prasījumus iegūst personas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām, tostarp Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.

Kāda būs finanšu nozares jaunā realitāte pēc šī sprieduma? Ja netiks veiktas izmaiņas Senāta nodibinātajā judikatūrā, tad var pamatoti apgalvot, ka Latvijas finanšu sistēmas attīstība var tikt bremzēta un kļūs mazāk konkurētspējīga citu ES dalībvalstu vidū, jo atbilstoši pieņemtajam spriedumam prasījuma tiesības, kas izriet no patērētāju kreditēšanas līgumiem, turpmāk nevarēs nodot cedēt licencētām parādu ārpustiesas atgūšanas sabiedrībām.

Tāpat nav iedomājams, kā bez prasījumu nodošanas cesijas varētu tikt iedzīvināts segto obligāciju un vērtspapīrošanas regulējums Latvijā, pie kura šobrīd aktīvi strādā Finanšu ministrija. Turklāt ar šo spriedumu Senāts ir radījis būtiskus šķēršļus finanšu iestādēm īstenot Opcijas cesijas līgums regulā 2 paredzēto vienkāršo, pārredzamo un standartizēto vērtspapīrošanu, kam ir nepieciešama seguma aktīvu prasījuma tiesību nodošana t.

Tāpēc raksta autorei rodas pamatots jautājums, vai tiesneši, pieņemot norādīto spriedumu, ir patiesi ievērojuši raksta ievadā citēto Bukovska principu un izvērtējuši pieņemtā spieduma ietekmi uz tādiem finanšu nozares atzariem kā vērtspapīrošanu, segto obligāciju emisiju un parādu piedziņu kā tādu. Zemāk autore sniedz savu alternatīvu viedokli par dažiem spriedumā ietvertajiem secinājumiem, rosinot plašāku diskusiju Latvijas finanšu sistēmas ietvaros.

Uzņēmums un uzņēmējs – kurš kuru ietekmē?

Cesijas ietekme uz patērētāja stāvokli Senāta sprieduma būtiskākā atziņa, kas izcelta sprieduma ievadā, vērsta uz to, ka, cedējot prasījuma tiesības personai, kura nav saņēmusi speciālo atļauju licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, vai kura nav tiesīga sniegt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus opcijas cesijas līgums speciālās atļaujas piemēram, kā kredītiestādespatērētājs tiek nostādīts neizdevīgākā stāvoklī un tādā veidā var tikt ietekmētas patērētāja tiesības.

Tāpēc faktiski prasījuma tiesību cesija ieguldītājiem caur kolektīvās finansēšanas platformu nav atļauta. Saskaņā pelnīt naudu tiešsaistē ir likumīgi Civillikuma No minētās tiesību normas izriet vispārīgs aizliegums cesijas gadījumā pasliktināt parādnieka stāvokli, tajā skaitā aizliedzot cesionāram kā jaunajam kreditoram izlietot tā priekšrocības pret parādnieku, kas cedentam pret parādnieku nepastāvēja pirms prasījumu cesijas.

Profesors Kalvis Torgāns norāda, ka "juridiskajā literatūrā un opcijas cesijas līgums praksē nav atrodami pārliecinoši piemēri par to, kādas personiskas priekšrocības cesionārs nedrīkst izlietot. Cedents pēc sava rakstura var būt tāds, kas atšķirībā no cesionāra nevēlas enerģiski pielietot visas juridiskās iespējas ātrai un bargai piedziņai.

vienkārša bināro opciju tirdzniecības sistēma cik var nopelnīt tirdzniecībā

Tādā nozīmē enerģiska un nepiekāpīga cesionāra iesaistīšanās zināmā mērā pasliktina parādnieka stāvokli, viņa izredzes uz izpildījuma termiņa pagarināšanu vai izlīgumu.

Taču šāda veida argumenti nav atzīstami par Civillikuma Neapšaubāmi, ka pieprasījums nogādāt nododamo lietu uz tālāku vietu nozīmē īpašus pasākumus transporta organizēšanai un papildus izdevumus.

Eiropas līgumu tiesību principu Šādā gadījumā varētu runāt par negodīgas komercprakses īstenošanu no cesionāra puses. Arī kreditors, kurš ir saņēmis PTAC speciālo atļauju licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, var pieļaut normatīvo aktu pārkāpumus, īstenojot savas kreditora prasījuma tiesības pret parādnieku.

Abos gadījumos patērētājam ir vienas un tās pašas tiesības savu interešu aizsardzībai, kas nav atkarīgas no kreditora personas.

Vispārējie noteikumi

Ir jānošķir, kad parādnieka stāvoklis tiek pasliktināts cesijas dēļ, no gadījumiem, kad kreditors pieļauj normatīvo aktu pārkāpumus. Lai noteiktu, ka patērētāja stāvoklis tiek pasliktināts cesijas dēļ, Senātam bija jāatsaucas uz konkrētiem normatīvajiem aktiem, kas licencēta kredīta devēja kā kreditora gadījumā patērētājiem dotu priekšrocības, salīdzinot ar situāciju, ja kreditors ir persona, kas nav saņēmusi šādu licenci.

You Bet Your Life: Secret Word - Tree / Milk / Spoon / Sky

Opcijas cesijas līgums būtu jāņem vērā apstāklis, ka Latvijas kolektīvās finansēšanas platformu gadījumā prasījums tiek cedēts pēc kredīta izsniegšanas, kad licencēts kredīta devējs jau ir izpildījis normatīvajos aktos noteiktās prasības gan attiecībā uz patērētāja maksātspējas izvērtēšanu un pirmslīguma informācijas sniegšanu, gan patērētāja kreditēšanas līguma noteikumiem.

Turklāt jānorāda, ka saskaņā ar Civillikuma Tā, piemēram, ja prasījums tiek cedēts cesionāram, kuram ir parādsaistības pret parādnieku, parādnieks šādas parādsaistības var likt priekšā ieskaitam pret savām parādsaistībām, kas izriet no cedētā prasījuma. Šādas tiesības parādniekam pirms cesijas nebūtu bijis iespējams īstenot, tāpēc šādas izmaiņas būtu vērtējamas kā parādnieka stāvokli uzlabojošas. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka cesija pati par sevi nepasliktina patērētāja stāvokli.

Cesijai sekojošas cesionāra darbības, kas var izpausties arī kā negodīga komercprakse, var pasliktināt patērētāja stāvokli, taču tas nav saistāms ar pašu cesiju kā tādu, bet gan ar cesionāra kā kreditora rīcību.

Speciālās atļaujas licences patērētāju kreditēšanai nepieciešamība cesionāram Senāts spriedumā ir secinājis, ka kopfinansējuma platformas investori kā cesionāri ar pieteicējas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību cesijas aizsegā ir snieguši kreditēšanai raksturīgus pakalpojumus. Opcijas cesijas līgums Senāts nav ņēmis vērā tiesisko apstākli, ka cesijas gadījumā cesionārs kā kreditors nesniedz nevienu no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma PTAL 8.

Saskaņā ar PTAL 8. Minētā prasība neattiecas uz tālāk šajā pantā uzskaitītām personām, tajā skaitā, kredītiestādēm.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

Kā tas izriet no PTAL 8. Tāpēc nosakot, vai konkrētas darbības veikšanai vai pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešama speciālā atļauja licenceir jāvērtē, vai šāda darbība pati par sevi ir uzskatāma par patērētāja kreditēšanas pakalpojumu.

Lai secinātu, ka no patērētāju līgumiem izrietošo prasījumu cedēšana rada pārkāpumu PTAL 8.

indikators bināro opciju macd kas jums jāzina, lai nopelnītu naudu internetā

Senāts nav sniedzis izvērstus apsvērumus, kāpēc cesionārs būtu uzskatāms par kredīta devēju PTAL 8. Kolektīvās finansēšanas platformas ieguldītājs opcijas cesijas līgums cesionārs nesniedz nevienu no iepriekš minētajiem patērētāju kreditēšanas pakalpojumiem, bet gan, izmantojot cesiju kā instrumentu, iegulda jau izsniegtos aizdevumos. Vairumā gadījumu Latvijā dibinātās kolektīvās finansēšanas platformas savu darbību organizēja tā, ka platformu ieguldītāji cesionāri prasījuma tiesības pret patērētājiem iegūst tikai pēc tam, kad patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji patērētājiem jau ir izsnieguši kredītu t.

Cesijas rezultātā cesionārs iegūst prasījumus pret patērētāju, kas izriet no jau noslēgta kredīta līguma un jau izsniegta patērētāju kredīta. Tas nozīmē, ka patērētāja kreditēšana jau ir notikusi pirms prasījuma cesijas — patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs ir veicis visas patērētāju kreditēšanas darbības, tajā skaitā ir izvērtējis patērētāja maksātspēju, sniedzis patērētājam pirmslīguma informāciju, noslēdzis patērētāju kreditēšanas līgumu un izsniedzis kredītu, izņemot kredīta apkalpošanu, ko patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs turpina veikt saskaņā ar noslēgto cesijas līgumu kolektīvās finansēšanas gadījumā nav iespējama situācija, kad ieguldītāji, kas parasti atrodas dažādās valstīs un iegūst pavisam nelielu daļu no aizdevuma, paši veiktu patērētāja kredīta apkalpošanu.

Uzņēmums un uzņēmējs — kurš kuru ietekmē? Publicēts pirms 12 gadiem.

Tāpēc prasījumu cesijas rezultātā kredīta līgums, kas noslēgts starp patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un patērētāju, netiek izbeigts un, kā tas norādīts augstāk, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs turpina sniegt patērētāja kreditēšanas pakalpojumus, kuru opcijas cesijas līgums ir nepieciešama speciālā atļauja licencetajā skaitā, apkalpot patērētājam izsniegto kredītu, sniegt tiesību aktos noteikto informāciju un izskatīt patērētāja sūdzības.

Iegūstot no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošos prasījumus, cesionārs šajā gadījumā, ieguldītājs nepārņem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu opcijas cesijas līgums kā licencētas patērētāju kreditēšanas iestādes pienākumu patērētājam sniegt tādus pakalpojumus, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama speciālā atļauja licence.

Cesionārs neiestājas kredīta līguma attiecībās patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja vietā un nekļūst par patērētāja līgumpartneri. Cesionārs neaizstāj patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju kā kredīta devēju vai kā patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju. Cesionārs neiegūst no kredīta līguma izrietošās tiesības pirms termiņa vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī nav tiesīgs veikt grozījumus kredīta līgumā, kapitalizēt kredītu u.

Šīs tiesības patur sākotnējais kreditors, kuram joprojām ir saistoši kredīta līguma noteikumi.

Tehniskā apskate Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. Transportlīdzeklis Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļiko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā.

Lai uz cesionāru pārvestu visas no kredīta līguma izrietošās tiesības, būtu nepieciešams pārjaunojums, nevis cesija. Ar cesiju cesionārs tikai iegūst prasījuma tiesības, kas aprobežojas ar tiesībām prasīt no patērētāja izpildījumu kredīta atmaksu un citu no kredīta līguma izrietošos maksājumu samaksukā arī saistību neizpildes gadījumā — tiesībām veikt piedziņas darbības ārpustiesas vai tiesas procesa ietvaros. Šo darbību veikšanai nav nepieciešams saņemt speciālo atļauju licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Senāts nav izvērtējis apstākli, ka parāda piedziņa neietilpst patērētāju kreditēšanas pakalpojumā, kura sniegšanai ir jāsaņem speciālā atļauja licence.

Ramona Miglāne: Cesija finansēšanas darījumos – piezīmes par Senāta spriedumu SKA-68/2021

Proti, personām, kas veic parāda, kas izriet no patērētāja kreditēšanas līguma, piedziņu, nav jāsaņem PTAC speciālā atļauja licence patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Parāda ārpustiesas atgūšanas darbības tiek reglamentētas Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā, nevis PTAL, savukārt parāda atgūšanas darbības tiesvedības ietvaros — Civilprocesa likumā.

Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma un Civilprocesa likuma prasības vienlīdz stingri attiecas gan uz kreditoru, kas ir saņēmis speciālo atļauju licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai, gan uz cesionāru kā jauno kreditoru, kas šādu licenci nav saņēmis. Minētie normatīvie akti nenošķir personas ar speciālo atļauju licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai no personām bez šādas speciālās atļaujas licencesjo konkrēto likumu izpratnē tas nav tiesiski nozīmīgs apstāklis.

Saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 5. Savukārt, ja parāda atgūšanu veic pats kreditors — persona, kura ir tiesiskās attiecībās ar parādnieku un kurai, pamatojoties uz tiesisku darījumu vai tiesību aktu, ir tiesības prasīt maksājuma saistību izpildi Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 1.

No iepriekš opcijas cesijas līgums ir secināms, ka speciālā atļauja licence parāda atgūšanai ir nepieciešama tikai tad, ja persona atgūst parādu kreditora vārdā vai uzdevumā, nevis tad, ja persona ar cesiju iegūst prasījumus un pati kļūst par kreditoru Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē.

Tāpēc ir nepamatoti noteikt, ka prasījumu cesija ir pieļaujama tikai tām personām, kuras tiesīgas sniegt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus opcijas cesijas līgums ar PTAL 8.

Kredīta devējs vs. Saskaņā ar minēto pantu prasījumi var pāriet no agrākā kreditora uz jaunu ar cesiju. Tāpēc, cedējot no kreditēšanas līguma izrietošos pieteicēja kā kredītdevēja prasījumus pret patērētāju, neatkarīgi no tā, vai šiem prasījumiem ir vai nav iestājies termiņš, cesionārs neiestājas kreditēšanas līguma attiecībās pieteicēja kā kredītdevēja vietā, tas ir, visās kredītdevēja tiesībās un pienākumos, kas izriet no kreditēšanas opcijas cesijas Bitcoin pieaugums pa gadu diagrammu, un nekļūst par patērētāja līgumpartneri.

Cesijas rezultātā jaunais kreditors cesionārs iegūst vienīgi tiesības saņemt saistības izpildījumu respektīvi, aizdevuma atmaksu un procentu samaksu, kā arī blakus prasījumusnepārņemot pieteicēja kā kredītdevēja pienākumus, kas pieteicējam kā patērētāja kreditētājam izriet no patērētāja kreditēšanas līguma un no patērētāju kreditēšanas nozares normatīvajiem aktiem.

Opciju un priekšlīgumu atšķirību tabula. Kas ir opciju līgums

No kreditēšanas līguma izrietošo kredīta opcijas cesijas līgums prasījumu pāreja cesionāram kā jaunajam kreditoram, kuram nav nepieciešama patērētāja kā parādnieka piekrišana, juridiski nav tas pats, kas interneta ieņēmumu tīmeklis kreditēšana, piešķirot vai apsolot piešķirt patērētājam kredītu uz savstarpēji noslēgta kreditēšanas līguma pamata. Kredītu izsniegšana un no izsniegtā kredīta izrietošo prasījumu cesija ir divas atšķirīgas un nošķiramas darbības.

Arī Civillikumā ir nodalīta aizdevuma izsniegšana un prasījuma opcijas cesijas līgums, iekļaujot aizdevuma līgumus regulējošās tiesību normas Civillikuma Cesijas izmantošana segto obligāciju emisijas un vērstpapīrošanas darījumos Jānorāda, ka Senāta spriedums rada neskaidrības par cesijas izmantojamību segto obligāciju emisijas un vērtspapīrošanas darījumos, kuros prasījuma tiesību cesija ir būtisks elements. Likumprojekts ir nozīmīgs pavērsies Latvijas finanšu nozarei, jo tiek paredzēts, ka tas cels Latvijas kā jurisdikcijas konkurētspēju, radīs priekšnoteikumus pieejamākam finansējumam un nodrošinās jaunus finansējuma avotus hipotekārai un komerciālā nekustamā īpašuma kreditēšanai.

Saskaņā ar likumprojektu ir paredzēts, ka segto obligāciju programmu var īstenot tikai ar īpaši šim mērķim izveidotas segto obligāciju sabiedrības starpniecību, kurai tiek nodots seguma portfelis prasījuma tiesībasto nošķirot no kredītdevēja aktīviem.

Turklāt segto obligāciju sabiedrība vienlaikus var tikt iesaistīta tikai vienā segto obligāciju programmā.

Minētā konstrukcija liecina, ka segto obligāciju programmas īstenošana nav iedomājam bez cesijas kā prasījuma tiesību nodošanas darījuma. Atbilstoši Senāta spriedumam gadījumos, kad seguma portfelī ietilpst prasījuma tiesības pret patērētājiem, segto obligāciju sabiedrībai ne tikai ir jāievēro Segto obligāciju likumā noteiktās prasības, bet ir jāsaņem speciālā atļauja licence patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, jo pretējā gadījumā tiek pasliktināts patērētāju stāvoklis.

kā nopelnīt naudu no metāla tirdzniecības signālu nodrošinātājs

Kā tika norādīts iepriekš, valsts nodeva par šādas licences saņemšanu ir eiro, bet ikgadējā valsts nodeva par darbības uzraudzību ir 55 eiro. Šādas prasības piemērošana segto obligāciju sabiedrībām ir nesamērīga un nepamatota, tāpēc atzinīgi jānovērtē likumdevēja tālredzīgums, Segto obligāciju likumprojektā ietverot noteikumus, kas opcijas cesijas līgums, ka prasījumu atsavināšana segto obligāciju sabiedrībai neietekmē parādnieka un nodrošinājuma devēja tiesības un pienākumus, kādus paredz normatīvie akti patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ka pārvaldniekam un īpašajam administratoram nav nepieciešamas opcijas cesijas līgums atļaujas licences patērētāju kreditēšanas pakalpojuma un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, šādā veidā "neitralizējot" Senāta sprieduma ietekmi uz segto obligāciju ieviešanu finanšu opcijas cesijas līgums Latvijā.

Bez segtajām obligācijām finanšu tirgos tiek izmantota arī vērtspapīrošana, kas ir svarīgs labi funkcionējošu finanšu tirgu elements. Pareizi strukturēta vērtspapīrošana ir svarīgs rīks, ar ko var dažādot finansējuma avotus un plašāk sadalīt risku finanšu sistēmā. Kopumā tā var uzlabot finanšu sistēmas efektivitāti un sniegt papildu ieguldījumu iespējas.

PARĀDU PIRKŠANA

Jānorāda, ka Kā tiek norādīts Vērtspapīrošanas regulā, par VSP var tikt atzīti tikai "īstās pārdošanas" true sale vērtspapīrošanas darījumi, kuros īpašumtiesības uz seguma aktīviem proti, prasījuma tiesībām tiek nodotas vai faktiski cedētas emitentsabiedrībai, kas ir īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu.

Attiecīgi, lai dalībvalstu finanšu iestādes varētu īstenot VPS atbilstoši Vērtspapīrošanas regulai, tām sākotnēji ir jācedē prasījuma tiesības īpašam nolūkam izveidotai sabiedrībai, kura pēc seguma portfeļa iegūšanas turbo opciju tirdzniecības nodarbības vērstpapīrus.

Arī šajā gadījumā atbilstoši Opcijas cesijas līgums spriedumam šādām īpašam nolūkam izveidotām sabiedrībām, lai tās iegūtu prasījuma tiesības pret patērētājiem kā seguma aktīvus vērstpapīru emisijai, sākotnēji būtu jāiegūst speciālā atļauja licence patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, lai arī sabiedrība pati neturpina apkalpot kredītus, bet opcijas izplatījās veic vērtspapīrošanu.

Piemērojot šādu Senāta interpretāciju, Latvijas finanšu iestādes tiek nostādītas neizdevīgākā situācijā par finanšu iestādēm citās dalībvalstīs, jo ir ļoti apšaubāms vai bez Vērtspapīrošanas regulā izvirzītajām prasībām šādām iestādēm ir nepieciešams saņemt licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kas Latvijas gadījumā izmaksā ievērojamus līdzekļus.

Ņemot vērā minēto, ļoti cerams, ka Senāta administratīvo lietu tiesneši pievērsīs uzmanību šī sprieduma ietekmei uz Latvijas finanšu tirgiem un finanšu sistēmu kopumā, lai Latvija varētu īstenot uzņemto kursu kļūt par Baltijas finanšu centru. Tāpat saprotot, ka tiesneši var nebūt tik zinoši finanšu tehnoloģiju nozarē, turpmāk aicinātu tiesu pirms šādu būtisku jautājumu izlemšanas uzklausīt nozares ekspertu piemēram, Finanšu nozares asociācijas viedokli.