Reģistrācija jūsu finansiālajā brīvībā


Kur iegūstam jūsu personas datus?

Please wait while your request is being verified...

Kam personas datus varam nodot? Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums dalīties ar jūsu informāciju ar trešajām personām, lai izpildītu mums piemērojamas juridiskās prasības, kā arī lai aizsargātu mūsu vai trešo pušu likumīgās intereses.

nopelnīt naudu no nulles idejām

Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie aktie, mēs varam dalīties ar jūsu informāciju ar: potenciālajam pircējiem reģistrācija jūsu finansiālajā brīvībā pircējiem, kas iegādājas visus vai daļu no mūsu aktīviem un uzņēmējdarbību; trešajām pusēm, ja mēs pārdodam vai pērkam kādu uzņēmumu vai veicam uzņēmumu apvienošanu un šādā gadījumā mums ir nepieciešams atklāt jūsu informāciju potenciālajam uzņēmuma pircējam; un trešajai pusei, ja mēs veicam uzņēmuma reorganizāciju, uzsākam maksātnespējas vai likvidācijas procesu vai citādi restrukturizējam, ieķīlājam vai pārdodam dažus vai visus mūsu aktīvus.

Šādos darījumos jūsu informācija var būt starp nodotajiem aktīviem.

Informācija pirms līguma slēgšanas

Kad jūsu personas datus kopīgojam ar Pakalpojumu sniedzējiem, mēs ievērojam piemērojamo Personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības, proti: Mēs nododam tikai minimālo datu apjomu, kas nepieciešams konkrētam Pakalpojumu sniedzējam noteiktā mērķa sasniegšanai; Mēs sadarbojamies tikai ar tādiem Pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni; Ja Pakalpojumu sniedzējs darbojas kā mūsu personas datu apstrādātājs, tas drīkst apstrādāt jūsu datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un savstarpēji noslēgtu rakstisku vienošanos, kā arī nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem.

Videonovērošana Mēs varam veikt videonovērošanu mūsu klientu apkalpošanas centros, birojā, auto tirdzniecības vietās un citās mūsu telpās vai teritorijā. Šo datu apstrādi veicam, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, kā arī aizsargāt savus īpašumus. Videonovērošana tiek veikta nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

CS50 2014 - Week 9, continued

Personas dati, kas iegūti videonovērošanas laikā, tiek uzglabāti līdz 3 mēnešiem. Pēc šī termiņa beigām, dati tiek dzēsti, ja nav pamatoti nepieciešama to ilgāka uzglabāšana citiem nolūkiem, piemēram, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, mūsu vai trešo personu leģitīmo un likumīgo interešu aizsardzībai. Izvērtējot videonovērošanas kameru izvietojumu, mēs ņemam vērā šādus apsvērumus: Videonovērošanas zona — kameras filmē zonas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu videonovērošanas nolūku.

Citas ēkas, zonas ārpus mūsu telpām un teritorijas netiek filmētas; Videoierakstu kvalitāte — kameras tiek izvietotas tā, lai uzņemtais attēls būtu izmantojams paredzētajam nolūkam, video failos redzamās personas ir identificējamas un kameras ir piemērotas novērojamajai zonai; Privātuma nodrošināšana — kameras nefiksē zonas, kas paredzētas privātām vajadzībām piemēram, labierīcības, atpūtas zonas.

Finansiālā brīvība un kā to sasniegt

Kad izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu? Profilēšana ir klientu izvērtēšana pēc noteiktiem parametriem, piemēram, pēc ekonomiskās situācijas, personīgajām vēlmēm, interesēm, uzvedības, utt. Automatizētu lēmumu pieņemšana ir noteiktu lēmumu pieņemšana ar tehniskiem, automatizētiem līdzekļiem, izmantojot klienta norādītos datus vai profilēšnas rezultātā iegūto informāciju.

Mēs varam veikt profilēšanu un pieņemt automatizētus lēmumus, lai apstrādātu jūsu pieteikumu Pakalpojumam, veiktu jūsu kredītspējas un riska novērtējumu, izvērtētu iespēju sniegt jums Pakalpojumu, noteikt maksimālo aizdevuma summu, izvērtētu un novērstu krāpniecības risku un izpildītu mūsu pienākumu ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus.

Privātuma politika

Lēmumi par atteikumu jums sniegt Pakalpojumu netiek pieņemti automātiski, bez mūsu darbinieku iesaistes. Mēs regulāri pārskatām savus algoritmus un Pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumus, lai novērstu izvērtējumu kļūdas un neprecizitātes.

Izvēlieties kādu no Citroën pakalpojumiem! Piedāvājumā daži pakalpojumi ir pieejami pat visu diennakti, Citroën Ekspress servisa iespēja, vai izmantojiet tādus risinājumus kā TeleServices pakalpojumi un Videocheck servisa piedāvātās iespējas. Izmantojiet šo jauno risinājumu priekšrocības! Servisa pārstāvji informēs Jūs, ja, veicot pieteiktos remontdarbus, tiks konstatēts, ka nepieciešams veikt arī papildu darbus, kas sākotnēji nebija plānoti.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu pieteikumu apstrādā fiziska persona nevis automatizēta sistēma, taču otrreizēja pieteikuma pārstrāde nenozīmē to, ka rezultāts būs atšķirīgs.

Papildus mēs varam izmantot profilēšanu, lai piedāvātu jums atbilstošāku Pakalpojuma modeli, personalizētus mārketinga un komerciālus piedāvājumus, tai skaitā atlaides un īpašus nosacījumus, kā arī veiktu klientu analīzi.

Profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu veicam, balstoties uz: mums piemērojamu juridisku pienākumu izvērtēt klientu maksātspēju un ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus; Pakalpojuma līguma noslēgšanai un pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas, tai skaitā, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku līguma noslēgšanas procesu; mūsu leģitīmajām interesēm novērst krāpniecības risku un sniegtu jums piemērotākus risinājumus, komunikāciju un piedāvājumus.

Cik ilgi uzglabājam jūsu personas datus?

Uzņēmējdarbība Igaunijā

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr: pastāvēs kāds reģistrācija jūsu finansiālajā brīvībā iepriekš minētajiem datu apstrādes mērķiem, piemēram, spēkā būs jūsu noslēgtais Pakalpojuma līgums vai sniegtā piekrišana noteiktai datu apstrādei, mums būs normatīvajos aktos noteikts pienākums saglabāt jūsu personas datus, pastāvēs iespēja realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, lai celtu vai vestu prasību tiesā.

Kad šie apstākļi izbeigsies, mēs jūsu datus dzēsīsim vai anonimizēsim. Jūsu tiesības Jums ir normatīvajos aktos noteiktas datu subjekta tiesības. Šīs tiesības nodrošina, ka jūs varat: pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un lūgt skaidrojumu par datu apstrādi; labot nepareizus vai neprecīzus datus; lūgt dzēst savus datus.

ieteikt normālus ienākumus internetā

Lūdzu, ņemat vērā, ka nevarēsim dzēst tos datus, kurus mums ir pienākums apstrādāt un uzlabāt saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem vai tie būs nepieciešami, lai aizstāvētu reģistrācija jūsu finansiālajā brīvībā tiesības vai celtu prasību, ja noticis mūsu tiesību aizskārums; iebilst pret datu apstrādi, kas balstās uz mūsu leģitīmajām interesēm.

Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja konkrētajā gadījumā norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu savas likumīgās prasības; lūgt saņemt savus datus, lai pārnestu tos citam datu pārzinim, ciktāl tas neskar mūsu leģitīmās intereses pasargāt savus komercnoslēpumus vai jebkādu citu konfidenciālu informāciju.

Piekrišanu ir iespējams atsaukt: izmantojot atrakstīšanās iespēju mūsu e-pastu ziņojumos vai sms; sūtot e-pastu uz datuapstrade mogo.

bināro opciju jautājums

Atgādinām, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs minētās apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta jūsu datu apstrāde, kuru veicam, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsniedz mums rakstisks pieteikums, nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi dpo primero.

Canada noturīgi tirdzniecības signāli kriptovalūtās

Šādu pieteikumu izskatīsim 30 dienu laikā un sniegsim tev atbildi. Saņemot jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināsimies par jūsu identitiāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Saites uz trešo personu interneta vietnēm Mūsu mājaslapā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm.

Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, ar kuriem aicinām iepazīties, kad apmeklējat attiecīgo interneta vietni.

Tūristu mītnes pašizolācijai

Mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu. Izmaiņas šajā Privātuma politikā Mums ir tiesības grozīt šo Privātuma politiku.

Nozīmīgu grozījumu gadījumā mēs par to jūs iepriekš brīdināsim. Iesakām apmeklēt mūsu mājaslapu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.