Vai tas ir likumīgi


Privātuma politika

Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, bet Inčukalna pagasta iekļaušana Siguldas novadā, Garkalnes pagasta un Vangažu pilsētas iekļaušana Ropažu novadā atbilst Satversmei Satversmes tiesa Administratīvo teritoriju likuma pielikuma Savukārt saskaņā ar šī pielikuma Augstāka juridiska spēka normas Latvijas Republikas Satversmes turpmāk — Satversme 1.

Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.

vai tas ir likumīgi

Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda. Uzdodot kāda pienākuma izpildi citai varai, ņem vērā uzdevuma apjomu un būtību, kā arī efektivitātes un ekonomijas nosacījumus.

Saeima Tā pielikums noteic administratīvās teritorijas, to administratīvos centrus un teritoriālā iedalījuma vienības.

Science can answer moral questions - Sam Harris

Saskaņā ar šā pielikuma Pēc Varakļānu novada domes ieskata, apstrīdētās normas aizskar tās tiesības, jo ar šīm normām Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasts un Varakļānu pilsēta ir pievienoti Rēzeknes novadam, pienācīgi neizvērtējot iespēju šos pagastus un pilsētu iekļaut Madonas novadā vai saglabāt kā patstāvīgu pašvaldību. Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima rīkojusies pretēji reformas mērķiem un tās pamatā esošajiem kritērijiem, kā arī pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldības principu.

Tāpat šo normu izstrādē neesot ievērots subsidiaritātes princips un nav veiktas pienācīgas konsultācijas ar novada iedzīvotājiem un domi.

Ikšķiles novada apvienošana ar Ogres novadu atbilst Satversmei; Skultes pagasta iekļaušana Saulkrastu novadā neatbilst Satversmei Satversmes tiesa Augstāka juridiska spēka normas Latvijas Republikas Satversmes turpmāk — Satversme 1. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.

Pēc Pieteikuma iesniedzējas ieskata, apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 1. Pēc Garkalnes novada domes ieskata, līdzšinējā novada administratīvā teritorija tiek pievienota jaunveidojamam Ropažu novadam kā Garkalnes pagasts, pienācīgi neizvērtējot iespēju Garkalnes novadu saglabāt kā patstāvīgu pašvaldību vai apvienot ar Ādažu novadu vai Inčukalna novadu.

Laidienu arhīvs

Garkalnes novada dome uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj no Satversmes 1. Tāpat apstrīdētās normas izstrādē neesot notikušas Hartas 4.

vai tas ir likumīgi

Pēc Inčukalna novada domes ieskata, pieņemot apstrīdētās normas un sadalot Inčukalna novada pašvaldības administratīvo teritoriju, programma, kas pelna naudu bez ieguldījumiem rezultātā Vangažu pilsēta tiek iekļauta Ropažu novadā un Inčukalna pagasts — Siguldas novadā, Saeima esot pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldības principu. Tāpat apstrīdēto normu izstrādē neesot veiktas pienācīgas konsultācijas ar Inčukalna novada pašvaldību.

Pēc domes ieskata, apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. Tiesas secinājumi Par subsidiaritātes principu Satversmes tiesa secināja, ka izskatāmajā vai tas ir likumīgi apstrīdētās normas neparedz funkciju pārdali starp pašvaldību un centrālo varu un līdz ar to neskar arī subsidiaritātes principu.

vai tas ir likumīgi

Tādējādi Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību daļā par apstrīdēto normu atbilstību Hartas 4. Savukārt, izvērtējot šo normu atbilstību Satversmes 1.

Nākamā publikācija Iepriekšējā publikācija Satversmes tiesas spriedums Par Imigrācijas likuma

Konsultēšanās procesā gan Varakļānu novada, gan Garkalnes novada, gan Vai tas ir likumīgi novada pašvaldības priekšlikumi un iebildumi tika izvērtēti.

Tādējādi apstrīdētās normas tika atzītas par atbilstošām Hartas 4.

Valsts darba inspekcija Laura Akmentiņa, Darba tiesību nodaļas Konsultatīvā centra vadošā juriskonsulte Maiņu darba regulējums noteikts Darba likuma Panta trešajā daļā noteikts, ka laiks, kuru darbinieks nostrādājis pēc maiņas beigām, uzskatāms par virsstundu darbu. Ja darbinieks veic virsstundu darbu, darbiniekam ir aprēķināma piemaksa Darba likuma Darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies par darba samaksas izmaksu reizi mēnesī. Tādējādi darba devējam konkrēta mēneša darba samaksu, tostarp piemaksu par virsstundu darbu, ir pienākums izmaksāt atbilstoši darba līgumā nolīgtajam darba samaksas izmaksas laikam.

Tas paredz līdz Satversmes tiesa minētajā spriedumā jau atzina arī to, ka administratīvi teritoriālās reformas pamatā esošie kritēriji ir vērsti uz reformas mērķa sasniegšanu. Tādējādi Satversmes tiesa izskatāmajā lietā vēlreiz nevērtēja jautājumus par to, kāds ir reformas mērķis un tās pamatā esošie kritēriji.

vai tas ir likumīgi

Savukārt Administratīvo teritoriju likuma pārejas noteikumos paredzēts Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas sadarbības pienākums vienīgi atsevišķās jomās. Turklāt valstspilsētas pašvaldībai tas var radīt zināmas priekšrocības. Likumdevējs nav racionāli pamatojis, ka šāds sadarbības pienākums radīs tādas izmaiņas līdzšinējā pašvaldību sadarbībā, kuras ļautu secināt, ka tiks novērsti iepriekš konstatētie administratīvi teritoriālā iedalījuma trūkumi, izveidotas spēcīgas, ekonomiski attīstīties spējīgas pašvaldības un panākts tas, ka pašvaldības tām uzdotās funkcijas spēs izpildīt patstāvīgi.

Koplīguma noteikumi nedrīkst pasliktināt darbinieka tiesisko stāvokli

Šā lēmuma pamatā bija deputātu pārliecība par šīs teritorijas kultūrvēsturisko piederību Latgalei. Tiesa uzsvēra, ka administratīvi teritoriālajai reformai nav jābūt balstītai tikai un vienīgi sociālekonomiskos apsvērumos, tā var tikt veidota, ievērojot arī pašvaldību ģeogrāfiskos un kultūrvēsturiskos aspektus.

vai tas ir likumīgi

Taču svarīgi ir tas, lai šādi apsvērumi tiktu definēti kā skaidri kritēriji, kas vienlīdzīgi tiek attiecināti uz ikkatru pašvaldību. Konkrētajā gadījumā likumdevējs bija noteicis, ka administratīvi teritoriālā reforma nav pakārtojama prasībai saglabāt kultūrvēsturisko vidi un piederību latviešu vēsturiskajām zemēm, jo pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm regulēs speciāls likums.

  1. Noderīga programma par iespējām
  2. Put prejas apakšējā robeža
  3. Žurnāls: Likuma varai trauksmaini laiki – Jurista Vārds
  4. pants 6 ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Privacy/Privazy according to plan.
  5. Ja uz minēto datu apstrādi attiecināms kaut viens no regulas 6.
  6. Dina Gailīte Par draudiem, ko pandēmija rada sabiedrības veselībai un labklājībai, tiek runāts ik dienas.
  7. Indikators ar brīdinājumu par binārām opcijām