Kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu. Mēs izmantojam sīkdatnes


kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu

Investīciju izmantojot internetu un veidi Ārvalstu investīciju piesaistīšanas ietekmējušie faktori Ārvalstu investīciju loma valsts ekonomiskajā attīstība Latvijas tautsaimniecības attīstības raksturojums Ārvalstu tiešo investīciju dinamika Latvijā no Tiešo ārvalstu investīciju struktūra Latvijā no Latvijas investīciju vides raksturojums Latvijas investīciju attīstības aģentūra LIAA Latvija ir viena no valstīm kurai būtisks faktors ekonomikas izaugsmes sekmēšanai ir nepieciešamas ārvalstu tiešas investīcijas.

Ārvalstu investīcijas ir cieši saistītas ar tautsaimniecības attīstību valstī, tas ir ļoti nozīmīgs un ekonomiku ietekmējošs faktors. Ārvalstu investīcijas ir īpaši nozīmīgas Latvijas attīstībā, jo Latvijā ir salīdzinoši maz iekšējo finanšu resursu, kas daudzos gadījumos būtiski aizkavē valstu ekonomisko izaugsmi un sabiedriskās labklājības veidošanos.

Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīciju nozīmi Latvijas un tās investīciju vidi, laika periodā no Darba mērķa sasniegšanai autors apskata investīciju jēdzienu un būtību, investīciju ietekmi uz ekonomiku, Latvijas tautsaimniecības galvenos rādītājus un investīciju vidi Latvijā. Darba hipotēze ir ārvalstu tiešas investīcijas ir būtiska dzinējspēks Latvijas ekonomikā, kas arī apstiprinājās. Darba rezultātā secināja būtiskākās cēloņus ārvalstu investīciju samazināšanā un deva ieteikumus ārvalstu investoru piesaistei.

Darba gaitā tiek izmantota zinātniskā literatūra, interneta resursi, mediji. Bakalaura darba apjoms ir 60 lpptajā tabulu skaits ir 7attēlu skaits ir 6. Atslēgas vārdi: investīcijas, Latvijas tautsaimniecība, Latvijas investīciju vide, konkurētspēja.

Abonēt Dalies ar šo rakstu Jauno tiesību aktu galvenais mērķis ir stiprināt to klientu aizsardzību, kuri iegulda līdzekļus vērtspapīros un citos finanšu instrumentos, kā arī padarīt ES finanšu tirgu stabilāku un pārredzamāku, samazināt sistēmiskos riskus, nodrošināt finanšu tirgu efektivitāti un samazināt to dalībnieku izmaksas. Finanšu produkti tiks tirgoti regulētās tirdzniecības vietās. Jaunais regulējums sekmēs pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un piekļuvi tirdzniecības vietām, lai novērstu finanšu tirgu strukturālās nepilnības. Ievērojami mainīsies darījumu pārredzamība un uzraudzības iestāžu pilnvaras ierobežot tirdzniecību, tādējādi veicinot finanšu tirgus stabilitāti.

Latvia is one of the countries in which the essential factor of economic growth requires foreign direct investment. Foreign investment is closely linked with economic development in the country, it is a very important factor of the economy. Foreign investment is particularly important in the development o Latvia, because Latvia has relatively small internal financial resources, which in many cases, significantly delaying their economic growth and societal wealth creation.

The main aim of Bachelor work is to investigate the role of foreign direct investment in Latvia and its investment environment in the period from to and give the conclusions and proposals for its improvement.

kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu

Working hypothesis is foreign direct investment is an important driving force in the Latvian economy, which was confirmed. Work concluded the most significant causes of the reduction of foreign investment and made recommendations to attract foreign investors.

In work is used scientific literature, internet resources, media. The work consists of 60 pages, 7 tables, 6 images.

kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu

Key words: investment, the economy of Latvia, the Investment background of Latvia, competitiveness. Latvija ir viena no valstīm, kurai būtisks faktors ekonomikas atveseļošanā ir nepieciešamas ārvalstu tiešās investīcijas. Valsts ekonomiku var finansēt gan ar vietējiem, gan ārējiem resursiem. Līdz ar to būtu interesanti pārskaitīt tos ārējos resursus, kas balsta mūsu ekonomiku. Kā vienu no būtiskākajiem resursiem tradicionāli piesauc ārvalstu tiešās investīcijas.

Bez investīcijām jebkuras valsts ekonomika slimo ar mazasinību. Ārvalstu investīcijas var kā piesaistīt biznesa investīcijas gan ilgtermiņa, gan īstermiņa ārvalstu kapitāla kustība, kura iedalās tiešajās un portfeļinvestīcijās. Portfeļinvestīciju pamata mērķis ir ienākumu gūšana nākotnē, nevis tiesību piedalīties uzņēmuma pārvaldē gūšana. Tieši šis fakts ir galvenais, kas atšķir šo investīciju veidu no tiešajām investīcijām.

Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz iekšējiem kapitāla veidošanas procesiem Baltijas valstīs kā piesaistīt biznesa investīcijas — [atsauce Pieejams internetā: www.

Ārvalstu investoriem Latvija lielā mērā šķiet pievilcīga, pateicoties tās labajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, blakusesošajam Austrumu tirgum, salīdzinoši lētajam darbaspēkam u. Ārvalstu investori, kas investē attīstības valstīs, pie kā ar pieder Latvija, rada pozitīvu ietekmi uzņēmējdarbības vidi. Ārvalstu investori, investējot Latvijā ienes jaunas vadības prakses, kas reizēm ir labākas par vietējo uzņēmēju vadības prasmēm, ievieš jaunas tehnoloģijas, paceļ uzņēmuma reputāciju.

  • Opcijas ooo
  • Kāpēc ir vērts ieguldīt Baltijas valstu fondu biržās?

Starptautiskie uzņēmumi, kas nosaka ārvalstu investīcijas, bieži ir produktīvāki par vietējiem uzņēmējiem — šo uzņēmēju konkurētspēja ļauj tiem paplašināt savu darbību starptautiskā mērogā.

Tomēr, ir arī vairāki riska faktori, kas ir saitīti ar ārvalsta kapitāla piesaisti, piemēram, valsts var kļūt atkarīga no ārvalstu kapitāla, ārvalstu investīcijas kāda konkrēta nozarē var ņemt uzsvaru un ārvalstu investori savā kontrolē šo nozari, tādā veidā atņemot vietējiem ražotajiem iespējas konkurēt šajā nozarē.

Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā

Bakalaura darba pētīšanas objekts ir ārvalstu tiešas investīcijas Latvijā. Darba hipotēze ir ārvalstu tiešas investīcijas ir būtisks dzinējspēks Latvijas ekonomikai. Lai labāk sapratu vai ārvalstu investīcijā ir vairāk pozitīvā vai negatīvā aspekta, autors darbā izvirzīja mērķi izpētī ārvalstu tiešo izmantojot internetu nozīmi Latvijā un tās investīciju vidi, analizējot tās struktūru un dinamiku laika posmā no Darba mērķa sasniegšanai veicami šādi uzdevumi: 1.

Izpētīt investīciju teorētiskos aspektus; 2. Izpētīt ārvalstu investīciju būtību un investīciju ietekmējušos faktorus; 3. Izmantojot internetu investīciju lomu valsts ekonomiskajā attīstībā; 4. Analizēt ārvalstu investīcijas Latvijā dinamiku un struktūru; 5. Izvērtēt investīciju vidi Latvijā; 6. Izdarīt secinājumus par veikto ārvalstu investīciju analīzi Latvijā un sniegt priekšlikumus; 4 Jūlija Alašējeva, Latvijas rūpniecības uzņēmumu internacionalizācija: politikas un ārvalstu investīciju ietekme, [atsauce Teorētiskās analīzes metode — kurā tika apskatīta teorija par investīcijām, to veidiem un klasifikācijas iespējām un riski, kas apdraud investēšanas procesu un ko nodara ekonomikai investīcijas.

Informācija par apskatāmo tēmu tiek iegūta no zinātniskās literatūras, grāmatām, avīzēm, žurnāliem un interneta resursiem; 2. Empīriskās analīzes metodi — datu analīze tika veikta balstoties uz statistisko datu analīzi, kas ietver datu salīdzināšanu un apstrādi; 4.

Grafiskā metode — pēc datu analīzes tiek veidotas tabulas un attēli par ārvalstu investīcijām Latvijā; 3. Vēsturiskā metode procesu un izziņās metode - darbā tiek pētīta un salīdzināti dati pa laika periodiem, tiek izpētīta ārvalstu tiešo investīciju vēsture Latvijā.

Darbā izmantoti tādi avoti, kā likumi un normatīvie akti — 1, zinātniskā literatūra un grāmatas - 14interneta resursi — 26 un pārējie izmantotie avoti avīzes, konferences - 8. Darba pirmajā nodaļa ir dots investīciju jēdziens skaidrojums un iedalījums. Apakšpunktos ir aprakstīts investīciju ietekme uz ekonomiku un investīciju ietekmējušie faktori, kas ietekmē investīciju ieplūdi attiecīgajā valstī. Otrajā nodaļa ir analizēta Latvijas tautsaimniecības viens no galvenajiem rādītājiem iekšzemes kopprodukts, kā arī analizēts Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences laika periodā no Apakšnodaļas analizētas tendences ārvalstu tiešo investīciju dinamika un struktūra laika kā piesaistīt biznesa investīcijas no Trešajā nodaļa ir apskatīta Latvijas investīciju vide, un organizācijas, kas daudz darījušas lai Latvijas uzņēmējdarbības vidi uzlabotu.

Tālāk seko gūtie secinājumi darba gaitā un priekšlikumi problēmu risināšanai. Vienlaikus kapitāla pieaugumam jābūt pietiekami lielam, lai spētu segt investora atteikšanos no tērzējiet par naudas pelnīšanu internetā bez reģistrācijas izlietošanas tūlītējam patēriņam vai arī bankas procentu maksājumu par aizņemto kapitālu, kas ieguldīts investīciju procesā.

Vēl kapitāla pieaugumam jāspēj kompensēt interneta lietotāja pieredze, ko izjūt investors un atlīdzinātu inflācijas radītos zaudējumus izmantojot internetu laika posmā.

kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu

Svešvārdu vārdnīca. Jumava — Grēviņas vadībā. Izmantojot internetu skaidrojošā vārdnīca. Rīga:Zinātne, Mc Graw: Hill Book Company, - lpp [ Starptautiskās investīcijas.

Pasūtījumu servisa "Vīrs uz stundu" atvēršana 3. Uzņēmējdarbība bez investīcijām mājās pakalpojumu sniegšanai 4.

Rīga: LU Starptautisko attiecību institūts, - Apskatītas kopumā šis definīcijas atspoguļo gandrīz visas galvenās investīciju pazīmes 1. Būtisks faktors, ko nevar neņemt vērā ir tas, ka investīcijas tomēr ir līdzekļu ieguldījums, ko veic kāda persona, valsts, uzņēmums vai organizācija un viens no galvenajiem ieguldījuma mērķiem ir arī personiskā ekonomiskā labuma gūšana. Līdz ar to, kamēr vienai pusei investīcijas kā piesaistīt biznesa investīcijas iespējas attīstīties un augt, sasniegt ne tikai ekonomiskus, bet arī sociālus mērķus, otrai pusei tas risks, ko tā labprātīgi uzņemas, cerot gūt peļņu garākā vai īsākā laika periodā.

Līdz ar to investīciju jēdziens atspoguļo arī sekojošus aspektus 1.

Manasfinanses.lv

Investīciju loma apstrādes rūpniecības attīstībā Latvijā :maģistra darbs. Rīga - 9. Investīciju analīze Latvijā : diplomdarbs. Rīga: - Lpp [ Investīciju klasifikācija12 Investīciju iedalījums un klasifikācija ir ļoti plaša, tomēr visbiežāk izmanto iedalījumu finanšu un reālajās investīcijas.

Finanšu investīcijas- tie ir finanšu ieguldījumi vērtspapīros, akcijās obligācijas u. Finanšu investīciju pastāvēšana ir lielā mērā saistīta ar reālā jeb ražīgā kapitāla funkcionēšanu, kas izpaužas sekojoši- izlaižot vērtspapīrus notiek it kā reālā kapitāla dubultošanās, no vienas puses pastāv reālais kapitāls, no otras puses- tā atspoguļojums vērtspapīros. Kamēr reālais kapitāls ieguldīts ražošanā un šajā sfērā arī funkcionē, vērtspapīri pastāv kapitāla dublikāta papīra formā fiktīvais kapitāls.

Finanšu investīciju parādīšanās vēsturiski ir saistīta ar vajadzību pieaugumu, kuru apmierināšanai bija nepieciešams veikt ražošanas paplašināšanu. Lai to izdarītu, uzņēmumi piesaistīja lielu apjomu kredītresursu.

kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu

Tādā veidā finanšu investīcijas aizsāka savu attīstību uz aizņēmumu pamata, tā kā vērtspapīru pirkums nenozīmē neko citu kā naudas kapitāla aizdošanu, bet pats vērtspapīrs iegūst kredītdokumenta 12 Kutuzova O. Finanses un kredīts. To galvenais mērķis — lauksaimniecības, transporta, celtniecības, tirdzniecības, zinātnes, izglītības, infrastruktūras u. Vērstas uz sabiedrības sociālekonomisko vajadzību apmierināšanu. Reālās investīcijas sastāv galvenokārt no ilgtermiņa kapitālieguldījumiem- investīcijām pamatkapitālā, tēriņi zemes iegādei, investīcijas nemateriālajos aktīvos patenti, licences, zinātniski pētnieciskās un pieredzes gūšanas izstrādnesrezerves krājumu papildināšana.

Iekšzemes investīcijas- kapitālieguldījumi, kurus veic rezidenti- fiziskas un juridiskas personas, kā arī pati valsts. Ārvalstu investīcijas- ilgtermiņa ārvalstu kapitāla kustība, kura iedalās tiešajās un portfeļinvestīcijās.

C [ Pēc riska pakāpes: zema riska, vidēja riska vai augsta riska; 5. Šādas klasifikācijas piemērs redzams tabulā. Investēšanas iemesls. Vienreizējās investīcijas Uzņēmējdarbības uzsākšana mantiskās, nauda.

Biznesa pamatjēdzienu definēšana

Nomaiņas investīcijas. Ražošanas process, nolietoto ražošanas līdzekļu nomaiņa.

Kā ieguldīt, lai nopelnītu?

Uzturēšanas investīcijas. Pamatlīdzekļu kapitālremonts, kardināli uzlabojumi.

  • Vietnes pelnīšanai internetā ajhev
  • Abonēt Dalies ar šo rakstu Interneta izpētes uzņēmuma Gemius Latvia vadītāja Linda Egle stāsta par Latvijas iedzīvotāju interneta lietošanas paradumiem, par to, ko visbiežāk meklē google meklētājā, kā arī skaidro, kāds ir vidējais interneta lietotājs Latvijā.

Paplašinātās investīcijas. Noieta apsvērumu dēļ ražošanas līdzekļu daudzuma paplašināšana. Modernizēšanas investīcijas. Ražošanas līdzekļu uzturēšana tehniskā progresa līmenī. Racionalizācijas investīcijas. Attiecība starp izmantojot internetu līdzekļiem un to produktivitāti kādā iekārtā. Pārkārtošanas investīcijas. Iekārtu, to lietojuma maiņa, mainoties ražošanas mērķiem.

Citas investīcijas. Citi ražošanas mērķi —pētniecības laboratorijas, sociālie mērķi, kvalitātes celšana. Investīcijas var iedalīt arī pēc to izlietošanas mērķi uzņēmumā, tabulā 1.

Internets kļūst par svarīgu mārketinga instrumentu klientu piesaistē

Labvēlīgas investīciju vides veidošanās problēmas Latvijā: promocijas darbs. Rīga - Uzņēmējdarbība un investīcijas. Rīga: RTU izdevniecība, Ārvalstu investīciju piesaistīšanas ietekmējušie faktori Lai investori veiktu investīcijas attiecīgajā valstī, ir jānodrošina noteiktas priekšrocības. Ārvalstu investīciju piesaistīšanai, investoriem valstis nosaka vilinošus un investīciju klimatu uzlabojošus priekšnosacījumus. Šie priekšnoteikumi ir likumu atcelšana, kuri neierobežo ražotājus, netiek uzliktas muitas nodevas, vai arī tās tiek atvieglotas, kā arī var tikt atceltas uz laiku.

Tiek noteiktas subsīdijas izejvielām vai komponentiem. Tiek izstrādāti labvēlīgi rūpnīcu vai citu objektu finansēšanas noteikumi, kā arī garantijas pret ekspropriāciju.

kā piesaistīt biznesa investīcijas, izmantojot internetu